RÉSIDENCE

UNTITLED

Résidence à la « Villa Numa » à La Chaux-de-Fonds, Suisse
Avec l’artiste Nare Petrosyan
Septembre 2022

À chaque jour, son expérience.
Nous avons appréhendé le temps qui nous a été donné
comme nous nous sommes appréhendées nous, nous
mêmes. Saisi sa fuite dans l’immobilité –
corps silencieux du monde.

Ամեն օրվան իր փորձառությունը:
Մենք բռնեցինք մեզ տրված ժամանակը,
Ինչպես որ մենք ինքներս մեզ բռնեցինք.
Զավթեց իր թռիչքը անշարժության մեջ՝ աշխարհի լուռ մարմինը:

Comment se re-trouver en toute simplicité et de manière spontanée dans un autre contexte? Erevan – Paris – La Chaux-de-Fonds.
La question du contexte était inévitable. Centrale.
Nous avons dû/pu nous y confronter.

Ինչպե՞ս հեշտությամբ եւ ինքնաբերաբար ինքդ քեզ վերագտնել մեկ այլ համատեքստում:
Երեւան Փարիզ Լա Շո դը Ֆոն
Համատեքստի հարցն անխուսափելի էր։ Կենտրոնական
.
Մենք ստիպված/ կարող եղանք առերեսել դրան։

Les manques de la langue ont été com-pensés par une certaine gestion de l’espace. Deux chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain. Un hall d’entrée comme zone de répartition, intermédiaire, de passage, d’entre-croisement.

Լեզվի թերությունները փոխհատուցվում էին տարածության որոշակի կառավարմամբ։ Երկու ննջասենյակ, մեկ հյուրասենյակ, մեկ խոհանոց, մեկ լողասենյակ։ Շքամուտք՝ որպես բաշխման, միջանկյալ, անցումային, խաչաձեւման գոտի։

Alors évidemment quelques rituels, pourrait-on dire, ce sont mis en place dans le/ce nouveau « commun » partagé.
On a sûrement compris que c’était le quotidien, la banalité, qui allait lui-même nous aiguiller. Nous accompagner.
Nous avons évolué à son rythme, en suivant une certaine temporalité au sein de laquelle nous savions que nous pourrions nous accueillir l’une et l’autre.

Այսպիսով, ակնհայտորեն, կարելի է ասել, ինչոր ծեսեր, ներդրվել են այս նոր ընդհանուր տարածքի մեջ .
Մենք միանշանակ հասկացանք, որ դա առօրյան էր, սովորականը,
որոնք ինքնին կկողմնորոշեին մեզ: Մեզ ուղեկցելու համար։(կամ Ուղեկցե՛ք մեզ կամ Եկեք մեզ հետ🙂
Մենք զարգացանք նրա տեմպով՝ հետեւելով որոշակի ժամանակայինության, որի շրջանակներում մենք գիտեինք, որ կարող էինք ընդունել մեկս մյուսին:

Nous nous sommes mises à l’écoute, à notre écoute.
De cette résidence à deux temps, nous en avons fait un seul
battement. Une unité. Un geste comblant la parole. Un geste transcrit.
Traduit.

Մենք սկսեցինք լսել, լսել ինքներս մեզ: Այս երկաստիճան կենավայրից մենք մեկ բաբախյուն կատարեցինք: Մի միավոր. Մի ժեստ, որը լրացնում է խոսքը. Տառադարձված ժեստ.
Թարգմանված.

Nous avons donc essayé de travailler à une traduction de la traduction. À un langage commun.
Pour cela, nous nous en sommes remises aux objets. Nous avons délégué la parole à la forme pour qu’elle s’inscrive dans l’espace. Nous l’avons re-positionnée en nous re-positionnant nous-mêmes.

Այսպիսով, մենք փորձեցինք աշխատել մեկնության թարգման վրա։ Դեպի ընդհանուր լեզու:
Դա անելու համար մենք ապավինեցինք առարկաներին։
Մենք խոսքին ձեւ տվեցինք
, որպեսզի այն ընդգրկվի տարածության մեջ. Մենք այն վերադիրքավորեցինք՝ ինքներս մեզ վերադիրքավորելով:

Diane Der Markarian

Դիան Տեր Մարգարյան