TEXTE

control mode

Exposition collective dans le cadre du Festival SENSOR, Byurakan, Arménie | 10-12.09.2022
Commissaires d’exposition : Tereza Davtyan, Lilit Antonyan

A blinking of eye. Changing with its own movement. Dealing with images of something taking shape, or not. Moving across the lines. Changing across mutable shapes. A blinking of eye. Like a beating. A feeling. A sound unsound. A image un-imaged. Or emptied out of its components. Something appearing and disappearing by and for itself. By its inner-movement. A eye in an eye, like a mise en abyme. Like an inter-space oscillating between a back and forth, a closing and an opening, a beginning and an end, a finished and an unfinished form. Where does it come from? Where does it go? Where, this is all about location. Dis-location. Something un-located and perhaps might stay so. An in between lost in the field which exists through and in the edge of a limit. A limit of perception. Limit of experience.
Blurred.

Somehow.
The experiment of forms by Amy Todman is a way to challenge our experimentation of real and its environnement. « I want my work to be a space that explores some edges of controlled territory […] So in a way the control element relates to watching, looking » – 09.22. To do so, she works on units of object foreseen as units of vision to question the conditions of the appearance of the form while challenging the conditions of its understanding. In her work, she merges physical and digital images to create a kind of after-image dealing with space and memories.

Diane Der Markarian

 

Armenian below:

Աչքի թարթոց։ Փոխվում է իր սեփական շարժման հետ, գործ ունի մի բանի հետ, որ ձև է ստանում, կամ ոչ։ Անցնում է սահմանների միջով։ Փոխվում է փոփոխական ձևերի միջև։ Աչքի թարթոց։ Ինչպես զարկ։ Զգացողություն։ Ձայն անձայն, պատկեր, անպատկեր։ Կամ դատարկված իր պարունակությունից։ Մի բան, որ հայտնվում և անհետանում է իր կողմից և իր համար։ Իր ներքին շարժումով։ Աչք աչքի մեջ, ինչպես անդունդի մեջ։ Ինչպես միջանկյալ տարածություն, որ տատանվում է հետ ու առաջ, փակվածի ու բացվածքի միջև, սկբզի ու վերջի, ավարտված և անավարտ ձևի միջև։ Որտեղի՞ց է այն գալիս։ Ո՞ւր է գնում։ Որտեղ, այս ամենը տեղի մասին է։

Տեղափոխություն։ Մի բան անտեղացել է և կարող է այդպես էլ մնա։ Եվ ընթացքում կորել է մի դաշտում, որը գոյություն ունի սահմանի եզրին։ Ընկալման սահման։ Փորձառության սահման։ Լղոզված։ Էմի Թոդմանը ձևերի հետ փորձարկումների միջոցով փորձում է խախտել իրականի և դրա միջավայրի հետ մեր փորձարկումները։

«Ես ուզում եմ, որ իմ աշխատանքը լինի տարածք, որ հետազոտում է վերահսկվող տարածքի որոշ եզրեր […] Ինչ-որ կերպ հսկողության բաղադրիչը վերաբերում է նայելուն, դիտելուն»։ Դա անելու համար Թոդմանն աշխատում է օբյեկտների միավորների վրա, որոնք երևում են որպես տեսողական միավորներ՝ հարցադրելու ձևի հայտնվելու պայմանները խախտելով դրա ընկալման պայմանները։ Իր աշխատանքում նա միախառնում է ֆիզիկական և թվային պատկերները ստեղծելու համար որոշակի հետ-պատկեր, որ գործ ունի տարածքի և հիշողությունների հետ։

Դիան Դեր Մարգարյան

Exhibition website CONTROL MODE
Artist’s website Amy Todman